SASE

S ŠPORTOM PROTI SOCIALNI IZKLJUČENOSTI (SASE)

Projekt je namenjen preseganju ovir, ki socialno izključenim skupinam, kot so invalidi, migranti in prebivalci oddaljenih ali socialno-ekonomsko ogroženih območij, pogosto omejujejo udejstvovanje v športu in rekreaciji. Pobuda se je osredotočila na vključevanje z različnimi športnimi ponudbami, podprto s strokovno podporo in specializirano opremo, ki zagotavlja, da so dejavnosti, kot so plavanje, fitnes in ekipni športi, dostopne vsem. Sodelovanje med partnerji iz Italije, Slovenije in Hrvaške je bilo strateško, saj je njihovo skupno strokovno znanje izkoristilo za čim večji učinek. Italijanski partner je na primer prinesel obsežne izkušnje pri vključevanju migrantov prek športa, medtem ko je hrvaški partner prispeval poglobljeno znanje o plavalni pismenosti, kritični veščini, na katero lahko vpliva ekonomski status. Glavni cilj projekta je demokratizirati udejstvovanje v športu, zagotoviti platformo za osebno rast, zdravstvene koristi in socialno kohezijo. S tem je projekt želel obravnavati širša družbena vprašanja, kot so duševno zdravje, izobrazbene razlike in integracija na trg dela, zlasti za mlade. Navsezadnje projekt poskuša služiti kot katalizator za sodelovanje skupnosti, krepitev evropske identitete in spodbujanje vrednot, kot sta solidarnost in poštena igra. V obdobju, ki so ga zaznamovali izzivi, kot je pandemija COVID-19, je bila pobuda še posebej pomembna, saj so brezplačne športne dejavnosti pokazale občuten porast udeležbe in poudarile pozitivno povezavo med dostopnostjo in zdravjem skupnosti.

1. Predstavitev vseh projektnih športov med zimskimi počitnicami

Med zimskimi počitnicami 2023 so se projektna ekipa in trenerji iz vseh partnerskih držav združili in predstavili pestro paleto športov na dogodku DNEVI ŠPORTA ZA VSE. Dogodek so zaznamovali številni brezplačni in strokovno vodeni dogodki. Poudarki so vključevali plavalno opismenjevanje, prikaze tehnik samoreševanja iz vode ter objave datumov in urnikov poletnih ali sezonskih vadb na prostem na vaških igriščih. V programu so bili tudi treningi za predšolske otroke in različne dvoranske športne aktivnosti. Med njimi so gimnastika, plezanje, nogomet, rokomet, funkcionalna vadba za ženske, cross-camp za moške, pametne vadbe za starejše in posebej zasnovana telovadnica za otroke s posebnimi potrebami, ki ponujajo individualno prilagojene vadbe pod strokovnim vodstvom.

3. Tečaje samoreševanja iz vode

Projekt je vključeval serijo tečajev samoreševanja iz vode, ki so bili edinstveno zasnovani za različne skupine in poudarjali praktično in teoretično učenje:

– Obsežen tečaj je obsegal pet ur teoretičnega pouka in deset ur praktičnega usposabljanja. Inovativen kurikulum je bil oblikovan na podlagi bogatih izkušenj in je namenjen skupinam z visokim tveganjem z namenom, da jih opremi z vitalnimi veščinami plavanja in samoreševanja v nepredvidenih življenjsko nevarnih situacijah.

– Osredotočenost na mlade: Mladi so bili primarna ciljna publika. Tečaj je bil zasnovan tako, da tem mladim udeležencem privzgoji vseživljenjske veščine, da bodo sposobni preprečiti poškodbe, nesreče in smrti, povezane z vodo, ter jih pripraviti, da bodo bodoči učitelji varnosti v vodi.

– Usposabljanje za krizno odzivanje: Učenci so bili usposobljeni za učinkovito obvladovanje kriznih situacij, s katerimi se lahko srečajo v življenju, s poudarkom na hitrih in ustreznih tehnikah odzivanja.

5. Usposabljanje za partnerje

Usposabljanje »Workshop SASE« socialne zadruge Ballafon je bil osredotočen na organizacijo športnih aktivnosti za ranljive skupine in migrantske skupnosti. Potekala je avgusta 2023 in je izpostavila vlogo Ballafona pri spodbujanju integracije skozi multidisciplinarne dejavnosti. Na delavnici je bil poudarjen pomen športa pri omogočanju socialne vključenosti, zdravja in osebne rasti, zlasti beguncev in prosilcev za azil. Obravnaval je različne izzive, kot so pravne, upravne in kulturne ovire, ter predlagal rešitve, kot je pomen učinkovite komunikacije in podpore za edinstvene potrebe udeležencev. Delavnica je tudi priporočila vključitev migrantov v vse vidike lokalnega športa, da bi spodbudili občutek pripadnosti in zastopanosti. Pred in po delavnici je potekal mesečni prenos dobrih praks.

7. Organizacija nogometnega turnirja

 

2. Izdelava videa za plavalno opismenjevanje

Primarni cilj je bil ustvariti dostopen in izobraževalni vir, ki bi lahko znatno zmanjšal število utopitev s spodbujanjem boljše ozaveščenosti in razumevanja varnih plavalnih tehnik, uporabe plavalnih pripomočkov in strategij plavanja v različnih vodnih razmerah.

Izdelava video gradiva, ki se osredotoča na celovito plavalno izobraževanje. Ta videoposnetek je bil zasnovan tako, da je lahko razumljiv in zajema osnove naprednih plavalnih tehnik. Primarna ciljna publika so bili starši, saj imajo ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti svojih otrok ob vodi. Vsebina pa je bila tudi dostopna in koristna za vse uporabnike, ne glede na starost ali plavalno znanje. Videoposnetki so bili brezplačno dostopni na različnih platformah, kar zagotavlja enostaven dostop vsem, ki jih zanima učenje o varnosti v vodi in plavanju.

4. Brezplačne športne aktivnosti in treningi za migrante (v zaprtih prostorih in na prostem)

Športne aktivnosti italijanskega partnerja za odrasle migrante so vključevale plavalne tečaje, dvakrat mesečno po 2 meseca s trenerjem plavanja na začetni stopnji in nogometne treninge, dvakrat mesečno po 4 mesece z nogometnim trenerjem med septembrom in decembrom 2023. Načrt je bil pripeljati tudi upravičenci (prosilci za azil) na sprehode in pohode v bližnje gore, vendar jih to ni zanimalo, zato smo dodali še nogometne treninge in plavanje, v katerih so zelo uživali. Cilj je bil ljudem z manj priložnostmi (ranljive skupine, migrantske skupnosti) omogočiti udeležbo v športu ne glede na njihov socialni status za spodbujanje socialne vključenosti. Rezultat je bil odličen

6. Razvijanje motivacijskega modela za večjo vključenost socialno izključenih v šport

Za spodbujanje socialno izključenih skupin k športnim in prostočasnim aktivnostim smo razvili motivacijski model, ki temelji na naslednjih elementih:

  • Poglobljen osebni pristop: nadaljnji poudarek na individualnem pristopu, ki ne upošteva le fizičnih sposobnosti, temveč tudi psihološke in socialno-kulturne dejavnike.
  • Aktivno vključevanje v načrtovanje: Večji poudarek na vključevanju udeležencev v proces oblikovanja aktivnosti ob upoštevanju njihovih specifičnih interesov in predlogov.
  • Prilagoditev dejavnosti za zabavo in užitek: zagotavljanje, da so dejavnosti prilagojene tako, da so zabavne in privlačne za vse udeležence, ne glede na njihovo začetno raven sposobnosti ali izkušnje.
  • Raznolik sistem nagrajevanja in priznanj: razširitev sistema nagrajevanja na različne vrste priznanj, ki se ujemajo z različnimi dosežki in napredkom.
  • Okrepljena podpora in mentorstvo: Poudarek na zagotavljanju bolj osebnega mentorstva in podpore, osredotočene na individualne potrebe in izzive.
  • Večja dostopnost in vključenost: nadaljnje zmanjševanje ovir, zlasti s poudarkom na kulturni prilagoditvi in jezikovni podpori.
  • Skupnostni pristop s poudarkom na medkulturni integraciji: Poudarek na gradnji skupnosti, ki vključuje kulturno raznolikost in spodbuja medkulturno razumevanje.
  • Ciljno ozaveščanje in izobraževanje: Osredotočanje na posebne izobraževalne vsebine in ozaveščanje, prilagojeno potrebam in ozadju udeležencev.

 

GALERIJA SLIK

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.